« NIEUWE ROMAN VERWACHT IN JUNI 2012 | Main | Verbogt & de Blondettes in Haarlem »
dinsdag
jul132010

Pulp & Fictie weer op de Parade in Amsterdam!

Van 18 t/m 22 augustus, met maarliefst 20 auteurs, zoals Renate Dorrestein, Kluun, Thomas Rosenboom, Paulien Cornelisse en vele vele anderen die de strijd tegen elkaar opnemen. En natuurlijk weer een prachtig lied, bestaande uit louter boektitels, gezongen door Paul de Munnik en Viggo Waas. Presentatie: Peter Heerschop, Remko Vrijdag, Frank Lammers. Komt dat zien!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: link index service
    Lovely Web-site, Preserve the fantastic work. Regards!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>