« 'Lichthart is een intens boek' | Main | Nieuwe roman LICHTHART verschijnt 1 november 2009 »
maandag
sep282009

Boekpresentatie roman LICHTHART in Toomler Amsterdam

Op 1 november a.s. zal in Toomler zowel een nieuw maandelijks programma, Pulp & Fictie, als de nieuwe roman van Eva Posthuma de Boer worden gepresenteerd.

Pulp & Fictie, een literaire quiz, was afgelopen zomer de hit op de Parade. Vele schrijvers, zoals Jan Siebelink, Nelleke Noordervliet en Peter van Straaten speelden het spel.

In Toomler zal de quiz iedere eerste zondag van de maand gespeeld worden. Tijdens de aftrap op 1 november, zullen Thomas Verbogt en Jasper Henderson te gast zijn. Beiden waren nauw betrokken bij het maken van de roman LICHTHART; Thomas als begeleider, Jasper als redacteur. Frank Lammers zal de quiz die avond presenteren, Paul de Munnik komt het inmiddels befaamde Pulp & Fictie lied zingen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: вконтакті
    вконтакте

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>