« | Main
dinsdag
mrt192013

DE COMEDY CLUB - Vaart en humor

In de Comedy Club schetst Eva Posthuma de Boer een onthutsend portret van de huidige generatie veertigers. In deze mozaiekvertelling wordt het verhaal vanuit vijf verschillende personages verteld: een journalist, een kok, een cabaretier, een verslaggeefster en een studente. Allemaal jagen ze hun eigen doel na, op zoek naar geluk. het klnkt als een geruststellende gemeenschappelijke deler. Maar waar zoek je geluk - in lust, in ambitie, in idealisme, in creativiteit? En hoever ga je om het te vinden?

Ongemerkt raken deze vijf mensen verstrikt in zichtzelf en elkaar. En verliezen ze de grenzen uit het oog. 

Met de Comedy Club bevestigt Eva Posthuma de Boer haar naam als schrijver. in deze met veel vaart en humor geschreven derde roman zet ze een sterk en kritisch tijdsbeeld neer.

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>